Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van GRT Maintenance B.V. maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden door, of namens GRT Maintenance B.V. gedaan dan wel gesloten ter zake van door GRT Maintenance B.V. uit te brengen adviezen en/of te verrichten diensten. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen slechts uit- drukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden van GRT Maintenance B.V. prevaleren in elk geval boven eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen.

2 AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen van GRT Maintenance B.V. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zestig dagen. GRT Maintenance B.V. is pas gebonden aan een offerte indien deze schriftelijk is gedaan en door de opdrachtgever aan wie de offerte is gericht, schriftelijk door ondertekening is aanvaard. De opdrachtgever is gebonden zodra zij een opdracht aan GRT Maintenance B.V. heeft gegeven, in welke vorm dan ook en GRT Maintenance B.V. deze opdracht heeft aanvaard.

Een aanbieding van GRT Maintenance B.V. is gebaseerd op een optimale medewerking van de organisatie van de opdrachtgever. De in de offerte eventueel aangegeven projectduur houdt over het algemeen geen aaneengesloten werktijd in. De werkzaamheden kunnen, naar inzicht van GRT Maintenance B.V., gefaseerd uitgevoerd worden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Daar de voortgang van een project van veel factoren afhankelijk is, dient een eventueel aangegeven beeindigingsdatum van de werkzaamheden als streefdatum gezien te worden.

3 OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door GRT Maintenance B.V. komen op de navolgende wijzen tot stand:

Mondelinge en telefonische opdrachten.

Overeenkomsten rechtstreeks voortvloeiende uit de aard van de relatie met de client en de aard der werk-zaamheden.

Schriftelijke, e-mail en fax -opdrachten danwel opdrachtbevestigingen.

Wijziging in een tot stand gekomen overeenkomst kunnen alleen na overleg, zowel mondeling als schriftelijk tot stand worden ge- bracht. GRT Maintenance B.V. doet van de kosten van naar haar mening noodzakelijk meerwerk mededeling aan de opdrachtgever, die wordt geacht met de omvang en de prijs van het meerwerk akkoord te gaan, indien hij niet binnen acht kalenderdagen na dagtekening van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij GRT Maintenance B.V..

4 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat GRT Maintenance B.V. de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan aanvangen en dat de overeengekomen werkzaamheden een geregelde voortgang kunnen vinden. De opdrachtgever staat er voor in dat GRT Maintenance B.V. steeds toegang heeft tot de plaatsen waar zij de werkzaamheden dient uit te voeren evenals tot de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De kosten die ontstaan nadat aan het een en ander niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien een opdrachtgever binnen een week voor een afgesproken datum deze afspraak afzegt, is hij GRT Maintenance B.V. de helft van de voor die afspraak geplande kosten verschuldigd.

5 KWALITEIT EN GEHEIMHOUDING
GRT Maintenance B.V. spant zich in om de haar opgedragen werkzaamheden onpartijdig, naar beste inzicht en vermogen en over- eenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

GRT Maintenance B.V. zal alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever geheim houden. Vertrouwelijke rapporten aan opdrachtgever van GRT Maintenance B.V. zullen noch door GRT Maintenance B.V. noch door de opdrachtgever aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld.
GRT Maintenance B.V. dient vrijelijk over de in het bedrijf reeds aanwezige gegevens te kunnen beschikken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nodig zijn.

6 LEVERTIJD
De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is
ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

7 INTELECTUEEL EIGENDOM
Alle methoden en technieken die GRT Maintenance B.V. toepast tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden, zijn intellectueel eigendom van GRT Maintenance B.V. Een opdrachtgever kan GRT Maintenance B.V. nimmer verbieden deze kennis toe te passen bij andere opdrachtgevers.

8 RECLAMES
Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de door GRT Maintenance B.V. verrichte werkzaamheden, dienen binnen acht dagen na het beeindigen van de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel schriftelijk bij GRT Maintenance B.V. te worden ingediend. Het in behandeling nemen van een reclame laat de betalingsverplichting onverlet.

9 OVERMACHT
Indien GRT Maintenance B.V. bij overmacht van blijvende of tijdelijke aard is verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is GRT Maintenance B.V. te harer keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort.

Indien de overmachtssituatie zolang duurt, dat nakoming in redelijkheid niet meer gevergd kan worden, zal elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst mogen ontbinden.
Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door een der partijen kan worden verlangd.

10 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van GRT Maintenance B.V. ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige vergoeding te vorderen anders dan in het geval van toerekenbare tekortkoming terzake het nakomen van bedoelde inspanningsverbintenis.

Ongeacht het in de eerste alinea van deze paragraaf bepaalde, aanvaardt GRT Maintenance B.V. geen aansprakelijkheid wanneer:

a. het resultaat, dat het gevolg is van het door de inspanning van GRT Maintenance B.V. tot stand gekomen werk, afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen had;

b. het door GRT Maintenance B.V. geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt c.q. toegepast;

c. de gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen en/of het uitvoeren van de overeenkomst niet voorzien waren

d. door de opdrachtgever onjuiste c.q. onvolledige informatie aan GRT Maintenance B.V. wordt verstrekt welke benodigd is voor de uitvoering van de opdracht.

e. de bij de totstandkoming van de overeenkomst ge-indiceerde tijdplanning en/of geplande opleverdatum wordt overschreden. Indien deze overschrijding GRT Maintenance B.V. niet als grove schuld is toe te rekenen, wordt in de opdracht begrepen te zijn dat de uitvoering binnen de grenzen van redelijkheid nog zo snel mogelijk dient te geschieden, zonder dat zulks aan uit de opdracht van de opdrachtgever voortvloeiende financiele verplichtingen afdoet.

GRT Maintenance B.V. is aansprakelijk voor de schade zoals in het bovenstaande bedoeld voor ten hoogste het bedrag dat in rekening is gebracht voor het vervullen van de opdracht. Bij samenloop van het herstellen van de tekortkoming en schade is het totaal van de herstelkosten en de schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in rekening is gebracht. Ingeval GRT Maintenance B.V. door derden wordt aangesproken tot vergoeding van schade ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet juist presteren van GRT Maintenance B.V., dan zal de opdrachtgever GRT Maintenance B.V. voor die aanspraken vrijwaren.

11 PRIJZEN EN BETALING
GRT Maintenance B.V. werkt op basis van uren de uurprijs is exclusief reiskostenvergoeding (per kilometer)..De tarieven van GRT Maintenance B.V. worden per kalenderjaar geïndexeerd met het inflatiecijfer van het CBS. De opdrachtgever verplicht zich binnen 30 dagen na de factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten na deze termijn is de opdrachtgever interest verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan over het totale factuurbedrag. Er zal wekelijks gefactureerd worden. Indien GRT Maintenance B.V. overgaat op incassomaatregelen, komen de daaraan verbonden kosten (zowel rechterlijke als buitenrechtelijke) voor rekening van de opdrachtgever.

12 OVERNAME
Het is de opdrachtgever niet toegestaan eigen personeel of ingehuurd personeel van GRT Maintenance gedurende de uitvoering van opdracht of gedurende twaalf maanden na afloop van de opdracht (ongeacht de reden van beëindiging) zonder schriftelijke toestemming van GRT Maintenance of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met GRT Maintenance in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze in te zetten. Het verbod geldt ook ten aanzien van werknemers of kandidaat- werknemers met wie opdrachtgever door tussenkomst van GRT Maintenance in contact is gekomen gedurende het aanvraag- /offertestadium voorafgaand aan een eventuele overeenkomst. Dit verbod geldt gedurende twaalf maanden gerekend vanaf de hier bedoelde overeenkomst. Bij overtreding verbeurt GRT Maintenance een onder sommatie direct opeisbare boete ter grootte van €12.000,- per gebeurtenis.

13 GESCHILLEN
Indien zich tussen opdrachtgever en GRT Maintenance B.V. een geschil voordoet, dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, zullen partijen met elkaar overeenstemming zoeken over de wijze van beslechting. Indien daaromtrent geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter te Arnhem.